> Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej https://adamowjo.bip.gmina.pl/index.php?id=352

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-04.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Data modyfikacji oświadczenia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa https://adamowjo.bip.gmina.pl/index.php?id=352 jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową, którą jest Jarosław Grądkowski, jgradkowski@szewnia.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej
Miejscowość - Szewnia Górna 21A
Kod pocztowy - 22-442Poczta - Adamów
Gmina - Adamów
Powiat - zamojski
Województwo - lubelskie
Nr telefonu - (0-84) 618-61-17
Nr faksu - (0-84) 618-61-17

Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej 849. Do wejścia prowadzi droga utwardzona.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku na parterze.

Toalety znajdujące się na parterze i piętrze. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Aplikacje mobilne
Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej.

 

Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma | Data wprowadzenia: 2020-09-23 11:53:05 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:33:24.

Zobacz:
 Raport dostępności . 
Data wprowadzenia: 2020-09-23 11:53:05
Data modyfikacji: 2021-03-24 13:33:24
Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Adamów 11 b
22-442 Adamów
Wót Gminy
mgr Dariusz Szykuła
Kontakt:
Tel: 84 6186 102, 84 6187 711
Fax: 84 6186 119
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl